Shradhanjali

K. Jana Krishnamurthi

     (24 May 1928 – 25 September 2007) Shri K. Jana Krishnamurthi was a renowned political leader wh...

Sunder Singh Bhandari

     (2 April, 1921 – 22 June, 2005) Shri Sunder Singh Bhandari was born on April 12, 1921 in a Jain...